Regulamin

Turniej Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup jest turniejem (dalej jako „Turniej”) rozgrywanym pod patronatem Polskiego Związku Golfa (dalej jako „PZG”), o kategorii I w rankingu PZG. Turniej rozgrywany będzie na 18-sto dołkowym polu klasy mistrzowskiej (Mazury Golf & Country Club) w dniach 14-15 czerwca 2021 r.

Organizatorem Turnieju jest G24 Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 244A, 51-131 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000222815, NIP: 8961379789, REGON: 933043872, kapitał zakładowy w wysokości: 80.000,00 zł.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Polski Ranking Golfowy

 1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Wszystkie zawodniczki oraz ich pomocnicy (dalej jako „Caddies”) są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 2. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Pro pola, Dyrektor Klubu, Sędzia Główny.

Uprawnieni do gry w turnieju:

  1. Amatorki wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd.
  2. Zawodniczki – członkowie PZG z aktualną kartą HCP PZG na dzień 14 czerwca 2021 r.
  3. Zawodniczki posiadające aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

Uwaga!
Pierwszeństwo udziału w turnieju mają zawodniczki z niższym handicapem oraz w przypadku równego handicapu zawodniczki, które zgłosiły się wcześniej na turniej. W przypadku obniżenia handicapu zawodniczka automatycznie awansuje na liście startowej przed zawodniczki z handicapem wyższym, przy czym handicap może być obniżany tylko do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenia i kwalifikacje

 1. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są od 8 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.
 2. Zgłoszenie do turnieju odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.DrIrenaErisGolf.com. Osoba zgłaszająca swój udział w Turnieju po wybraniu panelu „…….” zostaje przekierowana do formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.golf-booking.com, który musi zostać przez nią wypełniony w celu zapisania się na Turniej.
 3. W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 100 zawodniczek oraz zawodniczki z “dzikimi kartami”.
 4. Kwalifikacja do Turnieju nastąpi na podstawie rosnącej wartości HCP (do Turnieju zostanie zakwalifikowanych 100 zawodniczek z najniższym handicapem).
 5. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo przyznania 12 “dzikich kart” do Turnieju.
 6. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodniczek ogłoszona będzie na stronie www.DrIrenaErisGolf.com w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Rejestracja i zamknięcie listy startowej

 1. Zawodniczki zakwalifikowane do Turnieju mają obowiązek rejestracji w Centrum Turniejowym w godzinach 7.30-10.00 w dniu 14 czerwca 2021. Rejestracja może nastąpić osobiście lub telefonicznie na numer: +48 696 445 687
 2. Oficjalne zamknięcie listy startowej do Turnieju nastąpi w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 12:00.

Format turnieju

Turniej będzie rozgrywany na 36-ciu dołkach w formacie Strokeplay brutto (klasyfikacja prowadzona tylko dla grupy HCP [0-16,4]) oraz Stableford netto 3/4 HCP. Kategorią nadrzędną jest strokeplay brutto.

 

Zwycięzcy turnieju

Zwycięzcy turnieju Dr Irena Eris Ladies Golf Cup w kategorii strokeplay brutto tylko dla grupy HCP [0-16,4] otrzymują następujące tytuły:

 • I miejsce – Mistrzyni Turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup
 • II miejsce – I Vice-mistrzyni Turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup
 • III miejsce – II Vice-mistrzyni Turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup

Pozostałe kategorie

 • I, II, III miejsce w kategorii stableford netto 3/4 HCP w poszczególnych grupach handicapowych:

Kategoria HCP 0 – 16,4

 • I miejsce
 • II miejsce
 • III miejsce

Kategoria HCP 16,5 – 21,4

 • I miejsce
 • II miejsce
 • III miejsce

Kategoria HCP 21,5 – 27,4

 • I miejsce
 • II miejsce
 • III miejsce

Kategoria HCP 27,5 – 36,0

 • I miejsce
 • II miejsce
 • III miejsce

Dodatkowe konkursy:

Podczas turnieju, na wybranych dołkach pola Mazury Golf & CC będą rozgrywane dodatkowe konkursy “Nearest to the pin” oraz “Longest Drive”. Zwyciężczyniami ww. konkursów będą zawodniczki, które uderzą piłeczkę odpowiednio najbliżej dołka lub wykonają na danym dołku najdłuższe uderzenie.

Nagrody nie dublują się – zwycięzcy nagród w kategorii głównej nie mogą być jednocześnie zwycięzcami w kategoriach dodatkowych – w takim przypadku nagrodę w kategorii dodatkowej otrzyma następny w kolejności zawodnik.

Remisy

W przypadku remisu na pierwszym miejscu w klasyfikacji Strokeplay brutto, o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” zaraz po zakończeniu rundy zasadniczej, na dołkach ustalonych przez Komitet Turnieju w momencie ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będą uczestniczyły więcej niż dwie zawodniczki, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwyciężczyni. Kolejne miejsca zajmą zawodniczki według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dana zawodniczka odpadła, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwie lub więcej zawodniczek odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: druga runda,  ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. W przypadku remisu na drugim miejscu o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: druga runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. Miejsca poza pierwszą trójką będą przyznawane ex equo. W przypadku równych wyników w kategorii netto pod uwagę brane będą lepsze wyniki stableford netto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, 1 dołków (reguła countback).

Czas rozpoczęcia gry (Reguła 5.3)

Turniej rozpocznie się o godzinie 9.30. Grupy będą rozpoczynały grę równocześnie z dołków nr 1 i nr 10 z czerwonych tee.

Zawodniczka musi wystartować o czasie, to znaczy, że musi być gotowy do gry o czasie startu i miejscu startu ustalonym przez Komitet. Kara za naruszenie reguły 5.3a: dyskwalifikacja, za wyjątkiem trzech przypadków:

 • zawodniczka przybywa na miejsce startu, gotowy do gry, nie więcej niż pięć minut po wyznaczonym czasie – otrzymuje karę główną zastosowaną do pierwszego dołka,
 • zawodniczka startuje nie więcej niż pięć minut przed wyznaczonym czasem – otrzymuje karę główną zastosowaną do pierwszego dołka,
 • Komitet zdecydował, że nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiły zawodniczce start o wyznaczonym czasie – nie ma złamania tej reguły i nie ma kary.

Zdawanie kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodniczki, której jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodniczka. Zdawanie kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.

Jeżeli zawodniczka nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowana, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (reguła 3.3b).


Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.

Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszej zawodniczki z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiej, trzeciej lub czwartej zawodniczki z grupy. Jeżeli którakolwiek z zawodniczek przekroczy ten czas, będzie ona uważana za opóźniającą grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry jest:
pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 5.7b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 5.7b. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie on zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (wyjątek Reguła 5.7b).

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

Urządzenia do pomiaru odległości

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany jeżeli Komitet Turnieju uzna, że taka kara jest uzasadniona (Reg. 33-7).

Urządzenia do pomiaru odległości

W tym turnieju gracz może używać elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia mierzącego odległość do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, itp.), narusza Regułę 14-3.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex) i elektryczne

 1. Podczas rundy regulaminowej obowiązuje zakaz używania wózków samojezdnych typu meleks.
 2. Kara za złamanie reguły – dyskwalifikacja.
 3. Wózki elektryczne są dozwolone.

Caddy

 1. Caddie nie może być graczem zawodowym lub graczem, który brał udział w tym samym turnieju.
 2. W przypadku juniorów caddiem nie może być rodzic.

Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych osób zgłaszających udział w Turnieju jest G24 Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 244A, 51-131 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000222815, NIP: 8961379789, REGON: 933043872, kapitał zakładowy w wysokości: 80.000,00 zł.
 2. Dane osobowe (Imię i Nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail) ww. osób przetwarzane będą̨ w związku z udziałem w Turnieju na podstawie ich zgody, w tym w szczególności w celu wyłonienia i ujawnienia zwyciężczyń Turnieju. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”,
 3. Dane osobowe ww. osób będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, w terminie przewidzianym przepisami prawa licząc od czasu zakończenia Turnieju lub wycofania zgody przez zawodniczkę na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
 4. osobom przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych może kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych
  z przetwarzaniem jego danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@golf24.pl.

Wizerunek

Zawodniczki wyrażają zgodę na bezpłatne użycie ich wizerunków i podobizn w materiałach zdjęciowych oraz innych, przygotowywanych w ramach Turnieju, w szczególności w ramach ogłaszania
i przedstawienia zwyciężczyń Turnieju oraz innych konkursów dodatkowych.

Pozostałe postanowienia

Organizator Turnieju zastrzega możliwość zmiany kategorii handicapowych do dnia 11 czerwca 2021 r.
Komitet turniejowy zezwala uczestniczkom turnieju trenować pomiędzy rundami.