Regulamin

bg_3

Turniej Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup jest turniejem rozgrywanym pod patronatem Polskiego Związku Golfa, o kategorii I w rankingu PZG. Turniej rozgrywany będzie na 18-sto dołkowym polu klasy mistrzowskiej (Mazury Golf & Country Club) w dniach 11-12 czerwca 2018 r.

 

Polski Ranking Golfowy

 1. Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Wszyscy zawodnicy oraz ich pomocnicy (caddies) są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 2. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Pro pola, Dyrektor Klubu, Sędzia Główny.

 

Uprawnieni do gry w turnieju:

 1. Amatorki wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd;
 2. Zawodniczki – członkowie PZG z aktualną kartą HCP PZG na dzień 11 czerwca 2018 r.
 3. Zawodniczki posiadające aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

 

Uwaga!
Pierwszeństwo udziału w turnieju mają zawodniczki z niższym handicapem oraz w przypadku równego handicapu zawodniczki, które zgłosiły się wcześniej na turniej. W przypadku obniżenia handicapu zawodniczka automatycznie awansuje na liście startowej przed zawodniczki z handicapem wyższym, przy czym handicap może być obniżany tylko do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

Zgłoszenia i kwalifikacje

 1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są od 15 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r. wyłącznie na oficjalnych elektronicznych formularzach zgłoszeniowych na stronie www.DrIrenaErisGolf.com
 2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 100 zawodniczek oraz zawodniczki z “dzikimi kartami”.
 3. Kwalifikacja do turnieju nastąpi na podstawie rosnącej wartości HCP (do turnieju zostanie zakwalifikowanych 100 zawodniczek z najniższym handicapem).
 4. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo przyznania 12 “dzikich kart” do turnieju.
 5. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie www.DrIrenaErisGolf.com w dniu 23 kwietnia 2018 r.

 

Rejestracja i zamknięcie listy startowej

 1. Zawodniczki zakwalifikowane do turnieju mają obowiązek rejestracji w Centrum Turniejowym w godzinach 7.30-10.00 w dniu 11 czerwca 2018. Rejestracja może nastąpić osobiście lub telefonicznie na numer: +48 696 445 687
 2. Oficjalne zamknięcie listy startowej do turnieju nastąpi w dniu 9 czerwca 2018 r. o godz. 12:00.

 

Format turnieju

Turniej będzie rozgrywany na 36-ciu dołkach w formacie Strokeplay brutto oraz Stableford netto 3/4 HCP.

 

Zwycięzcy turnieju

Zwycięzcy turnieju Dr Irena Eris Ladies Golf Cup w kategorii strokeplay brutto otrzymują następujące tytuły:

 • I miejsce – Mistrzyni Turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup
 • II miejsce – I Vice-mistrzyni Turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup
 • III miejsce – II Vice-mistrzyni Turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup

Pozostałe kategorie

 • I, II, III miejsce w kategorii stableford netto 3/4 HCP w poszczególnych grupach handicapowych:

Kategoria HCP 0 – 16,4

 • I miejsce
 • II miejsce
 • III miejsce

Kategoria HCP 16,5 – 21,4

 • I miejsce
 • II miejsce
 • III miejsce

Kategoria HCP 21,5 – 27,4

 • I miejsce
 • II miejsce
 • III miejsce

Kategoria HCP 27,5 – 36,0

 • I miejsce
 • II miejsce
 • III miejsce

Dodatkowe konkursy:

Podczas turnieju, na wybranych dołkach pola Mazury Golf & CC będą rozgrywane dodatkowe konkursy “Nearest to the pin” oraz “Longest Drive”. Zwyciężczyniami ww. konkursów będą zawodniczki, które uderzą piłeczkę odpowiednio najbliżej dołka lub wykonają na danym dołku najdłuższe uderzenie.

Nagrody nie dublują się – zwycięzcy nagród w kategorii głównej nie mogą być jednocześnie zwycięzcami w kategoriach dodatkowych – w takim przypadku nagrodę w kategorii dodatkowej otrzyma następny w kolejności zawodnik.

 

Remisy

W przypadku remisu na pierwszym miejscu w klasyfikacji Strokeplay brutto, o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” zaraz po zakończeniu rundy zasadniczej, na dołkach ustalonych przez Komitet Turnieju w momencie ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będą uczestniczyły więcej niż dwie zawodniczki, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwyciężczyni. Kolejne miejsca zajmą zawodniczki według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dana zawodniczka odpadła, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwie lub więcej zawodniczek odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: druga runda,  ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. W przypadku remisu na drugim miejscu o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: druga runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. Miejsca poza pierwszą trójką będą przyznawane ex equo. W przypadku równych wyników w kategorii netto pod uwagę brane będą lepsze wyniki stableford netto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, 1 dołków (reguła countback).

 

Czas rozpoczęcia gry

Turniej rozpocznie się o godzinie 9.30. Grupy będą rozpoczynały grę równocześnie z dołków nr 1 i nr 10 z czerwonych tee.

Każda z zawodniczek powinna być gotowa do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodniczka stawi się gotowa do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz Uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu;

 

Zdawanie kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodniczki, której jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodniczka. Zdawanie kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.

Jeżeli zawodniczka nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowana, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (reguła 6-6b).


Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.

Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszej zawodniczki z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiej, trzeciej lub czwartej zawodniczki z grupy. Jeżeli którakolwiek z zawodniczek przekroczy ten czas, będzie ona uważana za opóźniającą grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry jest:
pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja

 

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

 

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie on zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

 

Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany jeżeli Komitet Turnieju uzna, że taka kara jest uzasadniona (Reg. 33-7).

Urządzenia do pomiaru odległości

W tym turnieju gracz może używać elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia mierzącego odległość do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, itp.), narusza Regułę 14-3.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex) i elektryczne

Podczas rundy regulaminowej obowiązuje zakaz używania wózków samojezdnych typu meleks. Kara za złamanie reguły – dyskwalifikacja. Wózki elektryczne są dozwolone.

 

Caddy

Caddie nie może być graczem zawodowym lub graczem, który brał udział w tym samym turnieju. W przypadku juniorów caddiem nie może być rodzic.

 

Organizator Turnieju zastrzega możliwość zmiany kategorii handicapowych do dnia 1 czerwca 2018 r.
Komitet turniejowy zezwala uczestniczkom turnieju trenować pomiędzy rundami.

 

Każdy uczestnik biorąc udział w turnieju wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych* zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych i na zasadach tam określonych w celu: działań marketingowych podejmowanych przez Organizatora, polegających na wysyłce informacji i oraz maili związanych z turniejem golfowym, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Przesyłania czasopism i materiałów reklamowych przez Organizatora we własnym zakresie lub podmioty upoważnione do tego typu czynności przez Organizatora, przekazywanie danych osobowych uczestnika na potrzeby spółek Grupy Dr Irena Eris, w związku z wysłaniem do uczestnika zaproszenia na imprezy organizowane przez spółki Grupy Dr Irena Eris.

Uczestnik wyraża również zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i podobizny w materiałach filmowych i zdjęciowych oraz innych, przygotowywanych przez spółkę Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. oraz przez jej spółki zależne, jak również przez spółki powiązane kapitałowo z Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris Sp. z o.o.”